โทร : 064-514-6222

อีเมล : sales@diamondlifenursing.com

บริการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะสั้น และระยะยาว

ในยุคที่สังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น บริการดูแลผู้สูงอายุจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก ่ผู้สูงวัย ไดมอนด์ไลฟ เนิร์สซิ่งเซ็นเตอร์ มีโปรแกรมการดูแลผู้เข้าพักแบบระยะสั้น และระยะยาว ผู้เข้าพักจะได้รับบริการเบื้องต้นดังต่อไปนี้

สิ่งที่ผู้เข้าพักจะได้รับ จากโปรแกรมบริการดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น และระยะยาว

บริการด้านการแพทย์ และการพยาบาล

บริการด้านชีวิตประจำวัน

การออกกำลังฟื้นฟูร่างกายและ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ

ความปลอดภัย

ห้องพักศูนย์ดูแลไดมอนด์ไลฟ

รายละเอียดห้องพัก

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้เข้าพัก

กิจกรรมและสันทนาการเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าพัก

สำหรับกิจกรรมบำบัดและสันทนาการต่างๆ ทางเราจัดสรรขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าพักได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดและชะลอความเสื่อมของร่างกาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสังคมอีกด้วย ทุกกิจกรรมดูแลโดยนักกิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการ กิจกรรมบำบัดและสันทนาการนั้นจะหมุนเวียนตามความเหมาะสม

กิจกรรมบำบัด - ศูนย์ดูแลลผู้สูงอายุระยะสั้นและยาว

ตัวอย่างกิจกรรมบำบัด เช่น

กิจกรรมสันทนาการ - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ตัวอย่างกิจกรรมสันทนาการ เช่น

*กิจกรรมบำบัดและสันทนาการบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และปรับตามความ เหมาะสมของสภาวะของผู้ป่วย ณ เวลานั้นๆ
**กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมบำบัดเดี่ยว, โปรแกรมพัฒนา สมอง และ กิจกรรมนอกสถานที่

กิจกรรมสันทนาการ - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพบําบัดเบื้องต้น - ศุนย์ดูแลผู้สุงอายุ

กายภาพบําบัดเบื้องต้นสําหรับผู้เข้าพัก

กายภาพบําบัดเบื้องต้นประกอบด้วย การฟื้นฟูทางกายภาพเป็นประจําตามความ เหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด ดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งทางศูนย์ดูแลฯมีบริการกายภาพบําบัดพิเศษร่วมกับ คลินิก กายภาพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในตึกไดมอนด์ไลฟ เนิร์สซิ่งเซ็นเตอร์ ไม่ต้องเดินทางไกล สะดวกสบายต่อผู้เข้าพัก

บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวมีความสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านการฟื้นฟูสุขภาพ การลดภาระของผู้ดูแลหลัก และการดูแลเฉพาะทาง การเลือกบริการที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและมีความสุขในชีวิตประจำวัน

daily routine - ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย

บริการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะสั้น

บริการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะสั้น (Short-term care) เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ ต้องการการดูแลชั่วคราว เช่น หลังการผ่าตัดหรือการเจ็บป่วยที่ต้องพักฟื้นในระยะสั้น ๆ หรือในกรณีที่ผู้ดูแลหลักต้องการพักผ่อนหรือมีภารกิจส่วนตัว บริการนี้มักจะให้ บริการโดยผู้ดูแลมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วย ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

บริการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว

บริการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว (Long-term care) เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้อง การการดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรคเรื้อรัง อัลไซเมอร์ หรือภาวะสมองเสื่อม บริการนี้มีทั้งรูปแบบการดูแลที่บ้าน และการดูแลในสถานพยาบาล ซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถในการดูแลด้านสุขภาพและจิตใจ